Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2012 Dziś jest 23.02.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4257894
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2012

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2012 r.
Nr Data wydania W jakiej sprawie
1. 24.01.2012 r.  w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie pomorskim na rok szkolny 2012/2013
2. 27.01.2012 r.  w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egazmin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
3. 27.01.2012 r.  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat) nr ogłoszenia 139908 (miejsce pracy: Tczew)
4. 02.02.2012 r.  w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o odznaczenia państwowe i resortowe
5. 02.02.2012 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej
Treść zarządzenia
6. 06.03.2012 r. zmieniające procedurę wnioskowania o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i przyznawania nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty wprowadzoną Zarządzeniem Nr 4/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 stycznia 2010 r.
7. 19.03.2012 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oswiaty
8. 19.03.2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 32/2011 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursu oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów
9. 19.03.2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 32/2011 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursu oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów
10. 05.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne Zastępcy Głównego Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 140993 (miejsce pracy: Gdańsk)
11 06.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne Zastępcy Głównego Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia 140993 (miejsce pracy: Gdańsk)
12. 09.04.2012 r. w sprawie powołania Pomorskiej Kapituły Konkursu Ministra Edukacji Narodowej dla Rad Rodziców "Mam 6 lat"
13. 16.05.2012 r. w sprawie prowadzenia metryki sprawy w postępowaniu administracyjnym
14. 18.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli
15. 24.05.2012 r. uchylające Zarządzenie nr 21/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31.05.2010 r. w sprawie określenia kwot limitów na korzystanie z telefonów komórkowych do celów słuzbowych
16. 24.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodziezy w formie wspierania wykonania zadań
17. 25.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku w zakresie: Organizację wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.
18. 25.05.2012 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2012 roku w zakresie: Organizację wypoczynku letniego dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i innych mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.
19. 15.06.2012 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
20. 19.06.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
21. 19.06.2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Socjalnej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
22. 22.06.2012 r. w sprawie terminów wydawania świadectw dojrzałości absolwentom skierowanym na egazmin dojrzałości przez Pomorskiego Kuratora Oświaty do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
23. 18.08.2012 r. zmieniające Zarządzenie nr 03/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu odpowiadającego za przeprowadzenie losowego przydziału szkoł i placówek wizytatorom, którzy prowadzą w nich kontrole
24. 16.08.2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowej dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
25. 16.08.2012 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013
Treść zarządzenia
26. 31.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oswiaty na rok szkolny 2012/2013
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
26a. 31.08.2012 r. w sprawie wprowadzenia planu pracy Kuratorium Oswiaty w Gdańsku na rok szkolny 2012/2013
27. 27.08.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oswiaty na rok 2012
28. 05.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na rozpatrzenie ofert konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013
29. 22.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat) nr ogłoszenia 144707 (miejsce pracy: Kościerzyna)
30. 06.09.2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 19/2012 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora Oświaty
31. 12.09.2012 r. w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej ds. naboru na ogłoszenie w BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1 etat) nr ogłoszenia 145725 (miejsce pracy: Słupsk)
32. 25.09.2012 r. w sprawie Ramowego regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2012/2013
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
33. 28.09.2012 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych
34. 04.10.2012 r. w sprawie powołania Koordynatora ds. Szkół Promujących Zdrowie i Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie
35. 03.10.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych
36. 03.10.2012 r. zmieniające zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oswiaty nr 44/2010 z dnia 14 września 2010 roku w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży służbowych
37. 03.10.2012 r. w sprawie zmiany Instrukcji określającej realizację zadań bezpieczeństwa zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Systemie Informacji Oświatowej (SIO) wprowadzonej zarządzeniem Pomorskiego Kuratora Oświaty nr 23/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r.
38. 13.11.2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
39. 29.11.2012 r. w sprawie wprowadzenia Wewnetrznej Polityki Antymobbingowej w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
40. 29.11.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania krajowych podróży słuzbowych
41. 29.11.2012 r. w sprawie opiniowania likwidacji publicznych szkół lub placówek przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
42. 29.11.2012 r. rejestracji dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
43. 29.11.2012 r. w sprawie: rejestracji innowacji i eksperymentu pedagogicznego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
Treść zarządzenia
44. 29.11.2012 r. w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
Treść zarządzenia
45. 05.12.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do rozpatrzenia ofert na realizację dostawy samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku
46. 13.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Polityki Bezpieczeństwa dla Systemu Informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
47. 28.12.2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2010 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
48. 28.12.2012 r. w sprawie przygotowania i organizacji pisemnego egzaminu dojrzałości w roku szkolnym 2012/2013
Treść zarządzenia
49. 31.12.2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2013 roku przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegających się o uzyskanie akredytacji

Treść wytworzyła st. inspektor Barbara Nejman, 24.01.2012


drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2012”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Małgorzata Kaczorowska21.01.2013, 11:55 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska04.01.2013, 10:16 CETAktualizacja danych
Małgorzata Kaczorowska03.01.2013, 09:57 CETAktualizacja danych

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.