Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Menu tematyczne > Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty > Rejestr zarządzeń wydanych w 2018 Dziś jest 25.07.2024

Data ostatniej aktualizacji 01.06.2023
Liczba odwiedzin 4334897
  Rejestr zarządzeń wydanych w 2018

REJESTR ZARZĄDZEŃ
POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
wydanych w 2018 r.
1. 02.01.2018 r. W sprawie sprawozdania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach nadzorowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
2. 12.01.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
3. 23.01.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o ordery i odznaczenia państwowe.
4. 23.01.2018 r. W sprawie zmiany Zarządzenia nr 63/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie na okres roku szkolnego 2017/2018.
5. 26.01.2018 r. W sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkól dla dorosłych w województwie pomorskim.
6. 30.01.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
7. 31.01.2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół ponadpodstawowych – trzyletnich branżowych szkół I stopnia, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych w województwie pomorskim. Treść zarządzenia
8. 01.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku
9. 06.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
10. 14.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
11. 15.02.2018 r. Zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
12. 20.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów do tytułu honorowego profesora oświaty w województwie pomorskim w roku 2018.
13. 22.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
14. 22.02.2018 r. W sprawie: procedury zgłaszania eksperymentu pedagogicznego
15. 22.02.2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych oraz wojewódzkiego koordynatora ds. konkursów przedmiotowych.
16. 23.02.2018 r. W sprawie powołania Zespołu ds. szacowania ryzyka przetwarzania danych oraz wykonywania oceny skutków ich przetwarzania.
17. 27.02.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
18. 02.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
19. 06.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 58/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 r. ws powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
20. 06.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 10/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
21. 06.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
22. 20.03.2018 r. Zmieniające Zarządzenie Nr 10/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu w celu wyboru osób do pełnienia roli trenera – koordynatora w ramach realizacji projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego” w ramach osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pozakonkursowy).
23. 19.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego.
24. 26.03.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 22956 oraz wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 22953.
25. 13.04.2018 r. W sprawie ustalenia zasad i kompetencji Pani Małgorzacie Bielang Pomorskiemu Wicekuratorowi Oświaty
26. 18.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia 24010.
27. 23.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego 2018 r.
28. 23.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na powierzenie:
1. Organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach w formie kolonii i obozów.
2. Organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenów miejskich, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów.
29. 26.04.2018 r. W sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
30. 26.04.2018 r. W sprawie Ramowego Regulaminu wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
31. 30.04.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko inspektora w Zespole Finansowo - Księgowym (1 etat) nr ogłoszenia: 25460 (umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej).
32. 10.05.2018 r. W sprawie powołania Jury Pomorskiego Przeglądu Chórów Szkolnych „Niepodległa”.
33. 16.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne na przeprowadzenie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
34. 16.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – usługi społeczne nas realizację wojewódzkich zadań edukacyjnych dla nauczycieli województwa pomorskiego w 2018 r.
35. 22.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko inspektora w Zespole Finansowo - Księgowym (1etat) nr ogłoszenia: 26893 (umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej).
36. 22.05.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego w Gdyni (1 etat) nr ogłoszenia: 26535 oraz wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (1etat) nr ogłoszenia: 26529.
37. 08.06.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 30/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Ramowego regulaminu wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV, dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
38. 08.06.2018 r. Zmieniające Zarządzenie nr 29/2018 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych od klas IV i dla uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019.
39. 08.06.2018 r. W sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o nagrody Ministra Edukacji Narodowej.
40. 14.06.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w sprawie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2018 r.
41. 21.06.2018 r. W sprawie ustalenia wysokości nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2018 dla nauczycieli województwa pomorskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
42. 21.06.2018 r. Zmieniające Zrządzenie Nr 66/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
43. 28.06.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (2 etaty) nr ogłoszenia: 28100.
44. 05.07.2018 r. W sprawie powołania Komisji do zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 roku na wsparcie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego w 2018 r.
45. 25.07.2018 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
46. 24.07.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 29857 oraz stanowisko starszego inspektora w Zespole Finansowo-Księgowym (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 29740.
47. 24.07.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stanowisko Głównego Księgowego w Zespole Finansowo-Księgowym Kuratorium Oświaty w Gdańsku (1 etat) nr ogłoszenia w BIP KPRM: 30002.
48. 30.07.2018 r. W sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr 45/2018 Pomorskiego Kuratora Oświatry z 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
49. 27.08.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (3/4 etatu – nr ogłoszenia: 30668).
50. 27.08.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko: wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni (2 etaty – nr ogłoszenia: 30580), wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni 1 etat: nr ogłoszenia: 30790, wizytatora w Wydziale Rozwoju Edukacji w Gdyni ¾ etatu – nr ogłoszenia: 30581.
51. 27.08.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko: wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Tczewie (1 etat – nr ogłoszenia: 30663).
52. 31.08.2018 r. W sprawie wprowadzenia planu nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.
53. 03.09.2018 r. W sprawie ustalenia regulaminów określających wskaźniki oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
54. 14.09.2018 r. W sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursowych.
55. 03.09.2018 r. Zmieniające Zrządzenie Nr 66/2017 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie powołania koordynatorów realizacji zadań w określonych obszarach.
56. 03.09.2018 r. W sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o nagrody Pomorskiego Kuratora Oświaty.
57. 21.09.2018 r. W sprawie zatwierdzenia Szczegółowych Regulaminów Konkursowych.
59. 14.09.2018 r. W sprawie powołania zespołu oceniającego w celu rozpatrzenia odwołania od ustalonej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Starogardzie Gdańskim.
60. 13.09.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku – 1 etat, miejsce pracy: Słupsk (nr ogłoszenia: 31890).
61. 13.09.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko inspektora w Wydziale Organizacji i Informacji Oświatowej (1 etat, miejsce pracy: Gdańsk), nr ogłoszenia: 32785 – umowa na zastępstwo nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
62. 28.09.2018 r. W sprawie wprowadzenia planu pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019.
63. 02.10.2018 r. W sprawie wprowadzenia procedury dokonania oceny pracy dyrektora szkoły/placówki przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.
64. 08.10.2018 r. Zmieniające Zarządzenie w sprawie dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
65. 17.10.2018 r. W sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Polityki Ochrony Danych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
66. 16.10.2018 r. W sprawie powołania składu Komisji Socjalnej Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
67. 22.10.2018 r. W sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia
68. 29.10.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Kościerzynie (1 etat - nr ogłoszenia: 35089).
69. 30.10.2018 r. W sprawie ustalenia stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego w celach służbowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
70. 02.11.2018 r. W sprawie utworzenia zespołów wizytatorów w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego.
71. 06.11.2018 r. W sprawie wyznaczenia członków Wojewódzkiej Kapituły ds. Szkół Promujących Zdrowie na okres roku szkolnego 2018/2019.
72. 06.11.2018 r. W sprawie określenia zadań Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
73. 07.11.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (2 etaty- nr ogłoszenia: 35350).
74. 15.11.2018 r. W sprawie powołania Zespołu Oceniającego do rozpatrzenia odwołania od oceny pracy nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku.
75. 03.12.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na stanowisko dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (1etat) – nr ref. Op.210.1.2018 oraz stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (2 etaty) – nr ref. OP.210.2.2018.
76. 03.12.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (1etat – nr ogłoszenia: 36548) oraz stanowisko wizytatora w Wydziale Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (1 etat – nr ogłoszenia: 36058).
77. 28.11.2018 r. W sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia laureata konkursu „Wiem wszystko o życiu i dokonaniach Contantina Carathéodory’ego – greckiego matematyka”.
78. 10.12.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru wewnętrznego na stanowisko dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego – nr ref. OP.210.1.2018.EPa (1 etat) oraz stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego – nr ref. OI.210.2018.EPa (2 etaty).
79. 18.12.2018 r. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w miejsce powszechnie dostępne w siedzibie Urzędu wolne stanowisko wizytatora w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Słupsku (1etat- nr ogłoszenia: 38077).
80. 19.12.2018 r. w sprawie powołania koordynatorów do realizacji zadań w określonych obszarach.
81. 20.12.2018 r. W sprawie wprowadzenia w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
82. 27.12.2018 r. W sprawie obowiązującej w 2019 roku opłaty wnoszonej przez placówki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji.
83. 28.12.2018 r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych w Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
84. 28.12.2018 r. W sprawie powołania Komisji ds. oceny przydatności składników majątku trwałego oraz praw do dalszego użytkowania, którego wartość jednostkowa przekracza kwotę 1.200 zł lecz nie przekracza kwoty 24.000 zł.

Treść wytworzyła st. inspektor Katarzyna Bryksa, 01.07.2019 r.
drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Rejestr zarządzeń wydanych w 2018”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
Aneta Barbarowicz10.12.2020, 10:42 CETaktualizacja
Aneta Barbarowicz01.07.2019, 14:15 CESTaktualizacja
Aneta Barbarowicz25.06.2019, 12:26 CESTaktualizacja

pełny rejestr zmian dla tej strony
do gry
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2005 Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Wszelkie prawa zastrzeżone.